Mapy do celów projektowychPrzygotujemy dla Państwa mapy do celów projektowych, spełniające wszelkie wymogi i standardy. Z uwagi na częste pytania odnośnie procesu powstawania mapy do celów projektowych i terminu realizacji przedstawiamy poniżej etapy jej powstawania:

  • Zgłoszenie rozpoczęcia pracy we właściwym miejscowo Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  • Analiza udostępnionych przez urząd dokumentów pod kątem przebiegu granic oraz zakresu aktualizacji mapy. Wstępnie zakres aktualizacji ustala nasze biuro po rozmowie z inwestorem, wskazana jest jednak, do czego zawsze dążymy, konsultacja tego zakresu z architektem lub projektantem, który ma wykonywać projekt planowanej inwestycji. Zakres mapy do celów projektowych musi obejmować miejsce planowanej inwestycji (np. działkę, klika działek) oraz obszar co najmniej 30 m wokół tego miejsca oraz wokół miejsc włączenia do sieci uzbrojenia terenu i dostępu do drogi dojazdowej do nieruchomości. Jest to bardzo istotne, ponieważ brak spełnienia warunku tzw. Opaski 30 m od miejsca planowanej inwestycji powoduje, że Państwa wniosek o pozwolenie na budowę może zostać odrzucony.
  • Prace pomiarowe w terenie polegające na pomiarze rzędnych terenu, elementów jej zagospodarowania, odszukaniu kamieni granicznych. Ustalenie przebiegu granic w trakcie opracowywania mapy do celów projektowych do jeden z najistotniejszych punktów realizacji zlecenia – prace to pozwalają inwestorowi uniknąć w przyszłości, już na etapie budowy, problemów z wytyczeniem budynku w terenie.
  • Opracowanie wyników pomiarów przez uzupełnienie mapy zasadniczej otrzymanej z urzędu i stworzenie na jej podstawie mapy do celów projektowych w formie cyfrowej z możliwością wydruku dowolnej ilości kopii.
  • Sporządzenie operatu geodezyjnego z całości prac i złożenie go w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w celu weryfikacji poprawności jego wykonania. Czas kontroli waha się od 2 do 4 tygodni w zależności od urzędu, w którym jest procedowana sprawa (prace geodezyjne zgłasza się w Urzędach Miast na Prawach Powiatu lub w Starostwach Powiatowych).
  • Po pozytywnym zakończeniu weryfikacji klient otrzymuje od naszej firmy mapę do celów projektowych.
Do wyceny zlecenia i rozpoczęcia prac nad przygotowaniem mapy niezbędne będzie dostarczenie danych dotyczących działki:
  • Numer działki lub załącznik graficzny z naniesionym zasięgiem opracowania.
  • Adres działki – miejscowość, ulica, nr porządkowy, a jeśli go nie ma to numer budynku znajdującego się w pobliżu działki
Nasi geodeci dopilnują każdego szczegółu w procesie tworzenia mapy do celów projektowych. Wspólnie dołożymy wszelkich starań, by jak najszybciej zrealizować zlecenie, co umożliwi Państwu zrobienie kolejnych kroków zmierzających do otrzymania pozwolenia na budowę.