Podziały nieruchomościWieloletnie doświadczenie w wykonywaniu nawet najtrudniejszych podziałów nieruchomości pozwala nam zaoferować Państwu usługę na najwyższym poziomie. Często zmieniające się prawo w tym zakresie, jak również specyfika jego stosowania w różnych miastach i gminach nie stanowią dla naszej firmy żadnego problemu. Tym, co nas wyróżnia na tle konkurencji, to opieka przedstawiciela naszej firmy podczas całego procesu wykonywania podziału nieruchomości, od opracowania wstępnej koncepcji, aż po dopełnienie wszelkich formalności związanych z wydaniem przez właściwy miejscowo urząd miasta/gminy decyzji zatwierdzającej podział.

Niestety już kilka razy spotkaliśmy się z sytuacją, że nasz kolega po fachu rozpoczął proces podziału nieruchomości, wyznaczył granice zewnętrzne nieruchomości oraz granice podziałowe, pobrał za usługę wynagrodzenie i nie złożył z w/w czynności stosownej dokumentacji (piszemy o niej poniżej) celem przyjęcia wyników pomiarów do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W efekcie klient nie otrzymał map z projektem podziału i nie może złożyć wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział. Jest to sytuacja niedopuszczalna w naszej firmie.

Odpowiadając na liczne pytania naszych klientów, jak wygląda cały proces podziału nieruchomości, poniżej przedstawiamy wszystkie jego etapy wraz z określeniem orientacyjnego czasu, jaki jest konieczny, aby dopełnić wszelkich formalności:

 • Analiza możliwości wykonania podziału wg wytycznych inwestora – sprawdzenie zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu (MPZP). W przypadku braku MPZP, inwestor jest zmuszony wystąpić do właściwego urzędu miasta/gminy o wydanie Warunków Zabudowy (WZ), co niestety znacznie wydłuża czas wykonania zlecenia. Nasza firma pomaga w przygotowaniu wniosku o wydanie WZ, jak również nadzoruje cały proces i pomaga inwestorowi w kontakcie z urzędem.
 • Wykonanie wstępnego projektu podziału nieruchomości i złożenie go w imieniu inwestora we właściwym urzędzie miasta/gminy w celu zaopiniowania (czas, w jakim tą sprawę załatwia urząd waha się od 2 do 4 tygodni)
 • Analiza dostępnych dokumentów dotyczących przebiegu granic dzielonej nieruchomości. Są to głównie archiwalne szkice graniczne, nierzadko pochodzące sprzed kilkudziesięciu lat.
 • Pomiary w terenie mające na celu odszukanie starych kamieni granicznych, pomiar istniejących na działce budynków oraz elementów zagospodarowania i uzbrojenia terenu istotnych dla określenia przebiegu granic podziałowych. Należy zwrócić uwagę, o czym niestety wielu geodetów zapomina, chcąc jak najszybciej wykonać zlecenie, że takie elementy jak np. studnie kanalizacyjne czy zasuwy wody powinny po podziale, o ile jest to możliwe, znajdować się na działkach ogólnodostępnych (np. na nowo wydzielonej działce drogowej). Ułatwi to w przyszłości odpowiednim służbom technicznych interwencję bez wchodzenia na prywatną posesję.
 • Przeprowadzenie protokołu granicznego z właścicielami sąsiednich nieruchomości w celu ustalenia przebiegu granic i wznowienia punktów granicznych. Aby dochować wszystkich terminów, nasze biuro wysyła zawiadomienie do właścicieli sąsiednich nieruchomości jeden miesiąc przed planowanym spotkaniem.
 • Prace biurowe mające na celu opracowanie wyników pomiarów, sporządzenie stosownego operatu technicznego z wykonania podziału nieruchomości i przekazanie go do weryfikacji w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (czas takiej weryfikacji to od 2 do 6 tygodni)
 • Złożenie w imieniu inwestora map z projektem podziału nieruchomości wraz z wnioskiem o wydanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział we właściwym urzędzie miasta/gminy. Proces wydawania decyzji trwa do 2 – 4 tygodni.
 • Po otrzymaniu prawomocnej decyzji administracyjnej o podziale nieruchomości, nasi geodeci wytyczą na działce nowe punkty graniczne.
Podział można wykonać w celu:
 • Wydzielenia części nieruchomości przez dotychczasowego właściciela w celu jej zbycia
 • Odłączenia z dotychczasowej księgi wieczystej co najmniej jednej działki/ gruntu wchodzącej w jej skład i założenie dla niej nowej księgi wieczystej
 • Przyłączenia wydzielanej części do nieruchomości sąsiedniej w celu poprawy możliwości jej wykorzystania
 • Wydzielenia drogi dojazdowej do sąsiedniej nieruchomości nie posiadającej dostępu do drogi publicznej
 • Poszerzenie pasa drogowego
 • Podzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych (tereny PKP, Jednostek Wojskowych itp.)